Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Ευκαιρίες απασχόλησης για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ευκαιρίες απασχόλησης για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
Η επαγγελματική κατάρτιση και η δημιουργία θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες είναι ο στόχος του σχεδίου με τίτλο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» που υλο- ποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης» στην οποία συμ-μετέχει και η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το σχέδιο προβλέπει την επαγγελματική κατάρτιση των ωφελουμένων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρε-σιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.) για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3 :«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ- πινου Δυναμικού» 2007-2013». Απευθύνεται σε: α) μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 χρόνων με χαμηλά τυπικά προσόντα, β) άνεργους ευρισκόμενους σε κατάσταση φτώ-χειας ή απειλούμενους από φτώχεια, γ) άστεγους συμπολίτες μας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι Δήμου Αθηναίων ή Μοσχάτου – Ταύρου και μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ως τις 26 Οκτωβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

intv.gr

intv.gr
ΠΑΤΡΑ ΦΑΡΟΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου